نمایش نوار ابزار

رنج نامه

Tuesday 4 June 2019

بسم الله الرحمن الرحیم

من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا

ازمیان مومنین مردانی هستند که به پیمانی که باخدابسته بودند وفادارماندند.پس گروهی به آن عمل کردند وگروهی درانتظارفرصتی برای عمل به وعده هستند وهرگز ازآن عدول نکرده اند.

رنج نامه

کجاست چمران تا ببیند ارتفاعاتی را که با خون خود و عزیزان این مرز وبوم آزاد کرده بود هنوز داریم ولی ارتفاعات شرف و عزت ملی و اقتدار فرهنگی ما را به دشمن واگذارکرده اند .کجاست مطهری تا ببیند دشمن پایگاه خود را در جایی که هرگز تصورش را هم نمی کرد مستقر کرده است و کجاست مدرس تا ببیند که افتخار بزرگ سلفی گرفتن با دشمن حربی که دستش تا مرفق در خون جوانان این مرز و بوم فرو رفته است به مجلسیان ما رسیده است و این یعنی دشمنی را که از در بیرون کردیم نه از پنجره که از دروازه بازگشته است .کجاست شریعتی تاببیندچگونه زر و زور و تزویر که با سلاح آگاهی مردم از بستر جامعه حذف شده بود سوار بر فرهنگی که برای مردم رقم زد دوباره و به خواست خود مردم عنان امور جامعه را به دست گرفته است. کجاست شریعتی تا که یکبار دیگر از دست مردم و حاکمیتی که برای خود برگزیده اند دق کند.کجایند شهیدانمان تاببینند شیوخ بی سروپای منطقه که پس ازجنگ برای اینکه توسط ملت بزرگ ایران بخشیده شوند به دریوزگی افتاده بودند، امروزبرای این ملت شاخ وشانه میکشند. کجاست روحانیتی که قرار بود مارا روحانی کند و به اشاره انگشتی کفن پوشان در رکابش بودیم و امروز نظاره گر افرادی است که در لباس پیامبر کار ابوسفیان می‌کنند .با شرایطی روبرو هستیم که با اندکی غفلت پیراهن عثمان هم بر سر علم ها خواهد رفت و این عین سنت پروردگار است که اگر ملتی از سرنوشت دیگران عبرت نگیرد لاجرم خود عبرت دیگران خواهد شد.
چوب راازناحیه کسانی خوردیم که چلوکبابشان راخورده بودیم.چگونه است که متوجه نشدیم کسی که یک گوسفند میدهد بدنبال گله است. چه شده که پس ازچهل سال هنوز بعضی ازمردم متوجه نشده اند که رای فروشی جلوه ای ازوطن فروشی است. امام عظیم الشان ما باپیش بینی چنین روزهایی بود که فرمود، نگذارید انقلاب بدست نااهلان بیفتد وماتاوان عمل نکردن به این وصیت امام رادادیم.

توبه نامه

خدایا گواه باش که ما توبه کردیم وازحاشیه نشینی دور شدیم.ازامروزهرجا که لازم باشد دررکاب هستیم وایران رادوباره میسازیم وازدست نااهلان نجات میدهیم.دوباره مردم را برای احقاق حقوق برحق خود بسیج میکنیم وچون آواری برسرخودکامگان وحرامخواران فرودمی اییم. استیصال مردم وگرفتار کردن انان به روزمره گی ودویدن شبانه روزی بدنبال لقمه ای نان حربه ایست که حرامیان برای دورکردن مردم ازمسیرچپاول اموالشان اندیشیده اند ودراین راه ازهیچ نیرنگی دریغ نکرده اند. باوعده رفاه وآزادی هم دنیایمان راتباه کردند وهم آخرتمان را.ملت بزرگی که وقتی اروپاییان خود را دربشکه شستشومیدادند صاحب گرمابه ای بود که با یک شمع گرم میشد امروز باید بردگی آنها رابپذیردتا لقمه ای نان ودارو بگیردواگرنبود رهبری داهیانه رهبرمعظم انقلاب امروز درامورنظامی هم درشرایطی بودیم که هرروزباید با لگد دشمن ازخواب بیدارمیشدیم.البته اگر خوابی برایمان میگذاشتند.

عهدنامه

عزیزان همراه ،آب را ازسرچشمه گل آلود کردند .همتی می خواهد درخورمردان خدا تاجمجمه کسانی راکه چشمه زلال انقلاب راگل آلود کردند؛ازهرجناحی که باشند؛ بشکافیم ورسالت بزرگی را که شهیدانمان آغازکردندبپایان برسانیم. کسانی که سرنوشت این ملت رابه بازی گرفته اند باید به گونه ای تنبیه شوندکه پس ازآن کسی به خود جرات تحقیر ملت بزرک ایران را ندهد.کاری میکنیم که روستازادگان دانشمند به وزیری پادشه بروند وپسران وزیرناقص عقل به گدایی به روستابروند.کاری میکنیم که حضرات ازاسبها پیاده شوندودربرابرمردم زانو بزنند.این انقلاب واین کشورمتعلق به مردم است وآنهایی که به بیراهه رفته اند بازخواست خواهندشد.مسئولین دراین نظام مقدس بایدته مانده سفره مردم راتناول کنند ودربهترین شرایط همسفره مردم شوند.قربانیان اصلی شرایط امروزبانوان وجوانان هستندواگربرای تغییر آن اقدامی نکننددربرابرسرنوشت فرزندان خودونسل آینده مسئولند. مادران باروح لطیف خوددربرابر مشکلات خانواده وجوانان خود، شرایط غیرقابل تحملی راتجربه میکنندوجوانان ،خودرادربرابرآینده ای مبهم می بینند که کورسوی امیدی درآن دیده نمیشود. نگاه رهبر معظم انقلاب وهمه دلسوزان به جوانان است تابا یک خیزش عظیم طومار نفاق وعمله زروزوروتزویر رابپیچند ودر زباله دان تاریخ بیاندازند. مردم باید قدرت خود رادرایجادتغییرات بنیادین درک کنند وچشم دشمن راهدف بگیرند.تمام هدف دشمن ایجادیاس در ملت بزرگ ایران است و عمله ارتجاع وپادوهای وابسته به دشمن درحال زمینه سازی تحقق آن هستند.مانیازمندیک جراحی بزرگ دردرون جامعه خودهستیم وباید به هرقیمتی شده این دملهای چرکین را ازپیکره جامعه خارج کنیم.

ان الله یدافع عن الذین آمنوا ان الله لایحب کل خوان کفور

قطعاً خداوند از كسانى كه ايمان آورده‌اند دفاع مى‌كند، زيرا خداوند هيچ خيانتكار ناسپاسى را دوست ندارد.

دیدگاه ها