نمایش نوار ابزار

برشی از مقالات – بخش اول

Wednesday 15 January 2020
امروزه ملت بزرگ ایران به خوبی دریافته است که مدیریت بخش هایی که تکیه بر توان داخلی و ظرفیت های ملی داشته است بصورت چشم گیری موجب اقتدار ملی شده و از رتبه های بسیار پائین به رتبه های برتر جهانی صعود کرده است که نمونه های بارز آن را می توان در دانش هسته ای، سلول های بنیادین و دست آورد های حوزه دفاعی و نظامی مشاهده نمود.شاخص اصلی این نوع از مدیریت مقام عظمای ولایت است که با حمایت و هدایت خود موجب عزت آفرینی برای کشور شده است.در مقابل آن، مدیریت وارفته و خود باخته غربگرایان را مشاهده می کنیم که استیصال ملت بزرگ ایران در مقابل مشکلات پیش پا افتاده از نتایج اسفبار آن است. مدیریتی که با نگاه به غرب -که در دشمنی آن با ملت بزرگ ایران تردیدی وجود ندارد- ضمن معطل نگه داشتن ظرفیت های بی نظیر ملت ایران بهترین ابزار برتری دشمن را فراهم نموده و عامل اصلی شکل گیری فتنه های جدید می باشد.گرایش ملت بزرگ ایران به سمت مدیریت متکی بر توان و ظرفیت داخلی و دور شدن از مدیریت وابسته به بیگانگان و به خصوص دشمنان قسم خورده انقلاب طبعاً مورد پسند دشمنان نبوده و ایجاد مزاحمت و سازماندهی فتنه های جدید می تواند اولین حربه دشمن در این رویارویی باشد.
*برگرفته از مقاله ظرفیت شناسی منابع عظیم ملی(فتنه شناسی)منتشر شده در دوهفته نامه گلهای ساوه شماره 276 نیمه دوم آذر ماه 98
print
مطالب مشابه
دیدگاه ها