نمایش نوار ابزار

برشی از مقالات – بخش چهارم

Wednesday 15 January 2020

امروزه کشور ما دارای نسل جوان و تحصیل کرده ای است که منابع بسیاری برای توانمند سازی آنها هزینه شده و دشمن با شناسایی و جذب آنها بدون آنکه کمترین هزینه ای برای آن پرداخته باشد ضربه مهلکی بر پیکره جامعه وارد و خود از توانایی های آنها بیشترین بهره برداری را به عمل می آورد.اشاره رهبری معظم به اینکه دشمن در مراکز آموزشی ما برای خود سرباز تربیت می کند می تواند شاهدی بر این مدعا باشد. دومین حربه دشمن برای نابودی این ظرفیت، عقیم سازی آن با تهاجم فرهنگی و بسط و گسترش بی بند و باری در نسل جوان و ایجاد گرایشات مخرب از جمله اعتیاد به مواد روان پریش و نابودی زمینه های اشتغال توسط ایادی دست نشانده خود است.

*برگرفته از مقاله ظرفیت شناسی منابع عظیم ملی(بانوان و جوانان)

منتشر شده در دوهفته نامه پیام اندیشه شماره 113 نیمه اول آبان 98

print
مطالب مشابه
دیدگاه ها